pasek ue 2

Poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej Gminy Jonkowo

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6: Kultura i Dziedzictwo 

Działanie: 6.1 Infrasytruktura Kultury 

Poddziałanie: 6.1.2 - Instytucje Kultury

Wartość Projektu:  678 540,96 zł

Wkład EFRR: 549 550,32 zł

Data podpisania umowy: 30 czerwca 2023 r.

 Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 6c: „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” oraz cel szczegółowy określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WiM na lata 2014-202: „Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Realizacja projektu poprzez osiągnięcie zaplanowanych celów oraz wskaźników wpłynie ns promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego. W wyniku realizacji projektu pozwoli także na zwiększenie ilości dodatkowych form spędzania czasu wolnego, podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Jonkowa oraz wzbogacenie oferty kulturalnej i rozrywkowej w Jonkowie

Cel projektu 1: zwiększenie ilości osób korzystających z oferty instytucji kultury w Jonkowie poprzez zakup wyposażenia dla GOK w Jonkowie w roku 2023

Cel projektu 2: Rozbudowa oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie oraz stworzenie jej nowych elmentów poprzez zakup środków trwałych w roku 2023 

Cel projektu 3: Efektywne wykorzystanie zasobów kultury dzięki zakupowi wyposażenia dla GOK w Jonkowie w roku 2023